Referat fra ordinær generalforsamling fredag den 26. juni 2020

Referat af

Ordinær generalforsamling den 26. juni 2020 kl. 18:45 i Næsby Bylaug

Næshuset, Næsby Anlæg, Næsbyvej 32

Grundet COVID-19 forsamlingsforbud kunne vedtægtens §5a ikke opfyldes.

 

13 personer deltog i generalforsamlingen.

Bestyrelsen var repræsenteret af Allan Johansen, Frank Hagerup Rasmussen, Henrik Bisp og Lone Laursen. Herudover deltog suppleant Thor Temte.

 

Dagsorden

 1. 1.   Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår Ole Jensen som dirigent.

Ole Jensen blev valgt.

 1. 2.   Valg af to stemmetællere

Lone Laursen og Birgit Vildgaard Rasmussen blev valgt.

 

 1. 3.   Oldermanden fremlægger beretning til godkendelse

Frank Hagerup Rasmussen gennemgik i korte træk Bylaugets virksomhed siden seneste ordinære generalforsamling den 24. maj 2019. Beretningen blev godkendt. Den vil efterfølgende blive lagt på Bylaugets hjemmeside sammen med referatet.

 

 1. 4.   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Allan Johansen fremlagde regnskabet. Der er et resultat på -12.783,45kr. Der er dog et tilgodehavende på 13.500kr. hos Erhvervsstyrelsen i forbindelse med tilskud til Legepladsprojektet.

Egenkapitalen pr. 31. marts 2020 er på 26.839,14kr., hvor det førnævnte tilgodehavende er medregnet.

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. 5.   Indkomne forslag
  1. Bestyrelsen har forslag til ændring af vedtægtens §6a

  2. Forslag fra andre beboere i Næsby sogn

5a

Bestyrelsen foreslår, at første sætning i vedtægtens §5a ændres.

Nuværende tekst: ”Bestyrelsen består af fem medlemmer”.

Forslag til ny tekst: ”Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer”.

Bestyrelsens forslag blev godkendt.

 

5b

Der var ikke kommet forslag til behandling under punkt 5b.

 

 1. Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet er i øjeblikket 0,- kr.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
  I stedet opfordrer bestyrelsen til at sende frivillige bidrag til Bylaugets bankkonto.

Bestyrelsens forslag blev godkendt.

 

 

 1. 7.   Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Bestyrelsen består af 4 personer, hvoraf 3 er på valg. Det er Allan Johansen, Henrik Bisp og Lone Laursen. Hertil kommer den vakante plads. Lone ønskede ikke genvalg.

Efter en god dialog om valg til bestyrelsen, blev disse fire personer valgt:

 • Allan Johansen (2år)
 • Henrik Bisp (1år)
 • Jesper Gersholm (2år)
 • Thor Temte (2 år)

 

Bestyrelsen består herudover af Frank Hagerup Rasmussen.

 

 1. 8.   Valg af minimum to suppleanter til bestyrelsen
  Thor Temte er p.t. eneste suppleant. Efter gældende vedtægt, skal der vælges minimum to suppleanter. Der er altså ingen øvre grænse.

På Thors forslag blev Johanne Maria Jensen valgt. Johanne er efter det oplyste villig til valget. Johanne blev valgt.

 

 1. 9.   Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
  Ole Jensen og Torben Steffensen, begge Næsby Vrå, er revisorer.
  Jesper Gersholm, Næsby, er revisorsuppleant.

Begge revisorer var villige til genvalg. De blev valgt.

Den mangeårige revisorsuppleant kan ikke fortsætte det hverv, nu hvor han blev valgt til bestyrelsen.

Jesper mente, at Lea gerne ville træde til. Der er dog en vis usikkerhed, så posten er ubesat indtil videre.

 

 1. 10.                     Eventuelt

10a

Frank foreslår, at Kommunens trampesti i forbindelse med den nye spang over Susåen suppleres med lokale Bylaugs-trampestier med udgangspunkt i Næsby Anlæg. Allan og Birgitte ejer det meste af den jord, hvorpå de allerede eksisterende stier løber. Begge er indstillet på at indgå i et samarbejde med Bylauget.

Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at tage fat på trampesti-opgaven.

 

 

10b

Birgit spurgte lidt til det med Sankthansbålets fremtid. Noget har været anderledes denne gang.

Allan fortalte, at han – via sit engagement i det private firma Materialepladsen – havde haft en lastbil med grab til at flytte bålet to gange. Fremadrettet vil bestyrelsen sørge for, at grenaffald lægges ét sted frem mod Sankthans. På Sankthansaftensdag flyttes alt grenaffald til selve bålpladsen. Bestyrelsen vil placere forskellige skilte, så alle lægger grenaffald på det ønskede sted.

 

 

 

 1. 11.                     Afslutning

Dirigenten lukkede generalforsamlingen. Han takkede for god ro og orden.

Oldermanden takkede for en veludført ledelse af den ordinære generalforsamling.

2020-07-03 - Frank Hagerup Rasmussen