Ordinær generalforsamling 24. maj 2019

Med henvisning til vedtægtens §5a t.o.m. §5k indkalder bestyrelsen hermed til ordinær generalforsamling

 

Fredag den 24. maj 2019 kl.18:00
i
Næshuset, Næsby Anlæg - Næsbyvej 32

 

Vi starter med at spise den medbragte mad kl. 18:00.

Grillen er tændt, og drikkevarer købes. Bylauget er vært ved den første genstand.

 

Kl. 18:45 afbrydes spisningen. Vi tager hul på behandlingen af generalforsamlingens dagsorden:

 

Dagsorden i uddybende form

 

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af to stemmetællere

3.   Oldermanden fremlægger beretning til godkendelse

4.   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

5.   Indkomne forslag
Forslag skal sendes til Oldermanden senest den 17. maj 2019.
frankhagerup@glumsoe.dk

6.   Fastsættelse af kontingent
Kontingentet er i øjeblikket 0,- kr.

7.   Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 personer, hvoraf 2 er på valg.
Det er Birgitte Gregersen og Frank Hagerup Rasmussen.
Birgitte ønsker ikke genvalg. Frank er villig til genvalg.
Se oversigt over den nuværende bestyrelse ved at klikke på ”Hvem er vi” og derefter på ”Bestyrelsen”.
Er du interesseret i at have direkte medindflydelse på indsatser for Næsby og omegn, så vil vi opfordre dig til at stille op til den nye bestyrelse.

8.   Valg af minimum to suppleanter til bestyrelsen
Thor Temte er p.t. eneste suppleant. Efter gældende vedtægt, skal der vælges minimum to suppleanter. Der er altså ingen øvre grænse.
Er du interesseret i at have en vis form for medindflydelse på indsatser for Næsby og omegn uden at ville sidde i bestyrelsen, så vil vi opfordre dig til at stille op som suppleant. Måske vil du hellere være interesseret i at være med i en selvkørende gruppe uden at have et bestyrelsesansvar.

9.   Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
Ole Jensen og Torben Steffensen, begge Næsby Vrå, er revisorer.
Jesper Gersholm, Næsby, er revisorsuppleant.

10. Eventuelt

 

Når den formelle del af generalforsamlingen er slut, så hygger vi os videre efter en forhåbentlig god debat.

 

Vel mødt

Bestyrelsen