Orientering fra generalforsamlingen 24. maj 2019

Fredag den 24. maj 2019 holdt Næsby Bylaug den ordinære generalforsamling.

Længere nede på siden kan du læse referat fra generalforsamlingen.

 

Når bestyrelsen har holdt sit konstituerende møde, så kommer der nyt her på siden.

 

Frank Hagerup Rasmussen

Oldermand – (fungerende)

 

 

Referat af

Ordinær generalforsamling den 24. maj 2019 kl. 18:45 i Næsby Bylaug

Næshuset, Næsby Anlæg, Næsbyvej 32

7 personer deltog i generalforsamlingen.

Bestyrelsen var repræsenteret af Lone Laursen og Frank Hagerup Rasmussen.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer (Allan Johansen, Birgitte Gregersen og Henrik Bisp) var alle fraværende med afbud. Grundet dødsfald i familien og andre personlige årsager.

Dagsorden

1.   Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Ole Jensen som dirigent.

Ole Jensen blev valgt.

2.    Valg af to stemmetællere

Poul Sølyst og Birgit Vildgaard Rasmussen blev valgt.

 

3.   Oldermanden fremlægger beretning til godkendelse

Frank Hagerup Rasmussen gennemgik i korte træk Bylaugets virksomhed siden seneste ordinære generalforsamling.

Beretningen blev godkendt.

Den vil efterfølgende blive lagt på Bylaugets hjemmeside sammen med referatet.

 

4.   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Grundet kassererens fravær fremlagde Torben Steffensen, den ene revisor, regnskabet. Der er et overskud på 8.350,30kr. Egenkapitalen pr. 31. marts 2019 er på 26.122,59kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

5.   Indkomne forslag
Forslag skal sendes til Oldermanden senest den 17. maj 2019.

Der var ikke kommet nogen forslag til behandling.

 

6.    Fastsættelse af kontingent
Kontingentet er i øjeblikket 0,- kr.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
I stedet opfordrer bestyrelsen til at sende frivillige bidrag til Bylaugets bankkonto.

Bestyrelsens forslag blev godkendt.

 

Bylauget bør på sigt have et kontingent pr. husstand på 100kr. Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge muligheden for, at opkrævningen kunne betragtes som et slags grundejerforeningsbidrag.

Efter det oplyste skulle kommunen kunne forestå opkrævningen.

 

7.   Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 personer, hvoraf 2 er på valg.
Det er Birgitte Gregersen og Frank Hagerup Rasmussen.
Birgitte ønsker ikke genvalg. Frank er villig til genvalg.

Frank Hagerup Rasmussen blev genvalgt til bestyrelsen.

Der var ikke andre bestyrelses-kandidater til stede eller tilsagn fra ikke tilstedeværende.

Bestyrelsen 2019-2020 består derfor nu af 4 personer.

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at supplere sig selv med det manglende medlem.

 

8.   Valg af minimum to suppleanter til bestyrelsen
Thor Temte er p.t. eneste suppleant. Efter gældende vedtægt, skal der vælges minimum to suppleanter. Der er altså ingen øvre grænse.

Thor Temte er villig til at fortsætte som suppleant.

Der var ikke andre suppleant-kandidater til stede eller tilsagn fra ikke tilstedeværende.

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at supplere sig med mindst en suppleant yderligere.

 

9.   Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
Ole Jensen og Torben Steffensen, begge Næsby Vrå, er revisorer.
Jesper Gersholm, Næsby, er revisorsuppleant.

Begge revisorer var villige til genvalg. De blev valgt.

Revisorsuppleanten var også villig til genvalg. Han blev også valgt.

 

10.                    Eventuelt

10a.

Bestyrelsen vil gerne drøfte fremtiden for Sankt Hans bålet.
Oldermanden stillede på vegne af bestyrelsen et spørgsmål:

Skal vi også efter 2019 have et bål i Anlægget, som brændes af Sankthansaften?
Er svaret ja, så medfører det nogle yderligere spørgsmål:

1.   Skal det være som nu, hvor alle kan lægge grenaffald på bålpladsen hele året og, hvor bestyrelsen kort tid før Sankthansfesten starter sørger for at ”vende bålet”?

2.   Skal muligheden for at lægge grenaffald være fra nytår til kort før den 23/6?

3.   Skal vi spærre for kørende adgang til bålpladsen, bortset fra de sidste 14 dage før Sankthansaften?

4.           Eller………

Bestyrelsen vil gerne have nogle synspunkter. Intet kan vedtages her/nu.

 

Den efterfølgende debat bar naturligvis præg af, at bestyrelsen ikke var 100% til stede.

 

Der blev ikke draget nogen konklusion, men referenten noterede sig disse udsagn:

  • ·       Ja, vi skal fortsat have Sankt Hans bål i Næsby. Det er Bylaugets største succes publikumsmæssigt.
  • ·       Vi får ikke succes med at begrænse adgangen til at lægge grenaffald på bålpladsen.
  • ·       Vi er nødt til at træffe aftale om en passende lastbil/kran til at håndtere bålet kort før det skal brændes af.
    Hvis nødvendigt, må det koste os noget.
  • ·       Tanken om at have en grenopsam-lingsplads og en bålplads var måske værd at overveje.
  • ·       Endelig kom et forslag om at afbrænde bålet 2 gange om året.
    Det kunne være ved Sankt Hans og ved vintersolhverv (21/12).

Der er noget for bestyrelsen at arbejde videre med, konstaterede dirigenten.

 

10b.

Henrik Bisp dukkede op ganske kort før dirigenten lukkede generalforsamlingen. Han ville blot kort orientere forsamling-en om, at Bylauget har fået tilsagn fra Landdistriktspuljen under Erhvervsstyrelsen. Vi har fået et betinget tilsagn om 67.500kr. til et forsøgsprojekt ”Aktivitets- og Legemiljø i landsbyens fællesanlæg”.

2019-05-26 - Frank Hagerup Rasmussen