Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 17. maj 2018

Velkomst ved Oldermanden kl. 18!

Vi gentog sidste års afvikling af generalforsamlingen.

Grillen var klar og vi begyndte så småt på spisningen inden selve generalforsamlingen.

Kl. 18:45 startede vi på dagsordenen.

Spisningen kan fortsatte under behandling af dagsordenpunkterne

 

Dagsorden

 

Referat

1.   Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Ole Jensen

I NÆSBY-NYT fra medio april 2017 var indkaldelse og dagsorden for mødet indrykket. Bladet blev uddelt senest 4 uger før generalforsamlingen – dvs. senest den 19/4 kl. 18.
Det svarer til kravet i vedtægternes § 9.

Ole Jensen valgt

2.   Valg af stemmetællere

Torben valgt

3.   Oldermanden fremlægger beretning til godkendelse

I sin beretning, der blev godkendt, kom Oldermanden ind på følgende punkter: bestyrelsesmøderne, spørgsmålet om grill-aftner i vinterhalvåret, Sct. Hans-festen, aftenen med lokalrådet, samarbejdet med Vindheimar om fejringen af Alfred I. Jensens 100-års dag, høstfesten, tænding af juletræslysene (strøm i kontakten), Venneforeningen, deltagelse i MaerkNaestveds fundraising-møde, projektet ’Ren natur’, høring om belysningsplan (evt. gadelys ’efter behov’), listen med kommende opgaver (u-prioriteret), Bylaugets kommunikation (Næsby-Nyt, hjemmesiden, opslagstavlen), tak for godt samarbejde. Det tilføjedes, at brinken på modsatte side af gadekæret er ordnet.

Beretningen i sin fulde ordlyd bringes i slutningen af referatet.

 

4.   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Regnskabet godkendt.

Trods investering i græsslåmaskinen ’Barbara’ til kr. 23.000 er kassebeholdningen på kr. 11.529,64. Overvejelse om annoncering af Sct. Hans festen.

 

5.   Indkomne forslag

a.   Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter
Hele forslaget har været på hjemmesiden siden den 19/4.
Vedtages forslaget, så vil resten af generalforsamlingen blive afviklet efter de nye vedtægter.


b.   Forslag fra medlemmer
Der er ikke kommet nogen forslag til behandling under dette punkt.

5a:

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring godkendt. Det drejer sig om et mere nutidigt sprogbrug, om tydeliggørelse af, at Bylauget ejer matriklen (Mindeparken), og at alle beboere i Næsby sogn over 15 år således er medlemmer (dog kun med én stemme pr. husstand), samt om en reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Herudover præcisering af, at ’Bylauget hæfter for dets økonomiske dispositioner udelukkende med den til enhver tid værende formue’.

 

6.   Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at nuværende kontingent på 0,- kr. fastholdes.

Hvis forslaget godkendes, så vil bestyrelsen opfordre indbyggerne i sognet til at overføre frivillige bidrag til bylaugets bankkonto. Kontonummer er vist på bagsiden af NÆSBY-NYT og på hjemmesiden.
Pengene vil gå til Anlæggets ve og vel.

Kontingent på kr. 0, vedtaget.

7.   Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Lone Laursen, Allan Johansen, Henrik Bisp og Henrik Heyckendorff Larsen.
De tre førstnævnte genopstiller. Sidstnævnte genopstiller.
Herudover skal Poul Sølyst have bekræftet sit mandat, da han trådte ind i bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2017. Poul er ikke interesseret i at forsætte i bestyrelsen. Derfor genopstiller han ikke.
Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen konstituere sig. Det sker med henvisning til vedtægternes §12.
Samt til §6b i forslag til nye vedtægter.

Lone, Allan og Henrik B. genopstiller og blev valgt.

Frank og Jytte fortsætter.

Ingen andre forslag til bestyrelsesmedlemmer.

Konstituering finder sted den 3. juni 2018.

 

8.   Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Suppleanters valgperiode er 1 år.
På seneste generalforsamling blev der valgt 3 suppleanter.

a.   Thor Temte; Næsby

b.   Poul Sølyst, Engelstofte

c.    Bjarne Røikum, Næsby

Poul trådte ind i bestyrelsen i efteråret 2017. Bjarne har trukket sig som suppleant. Thor er derfor eneste suppleant p.t.

 

Godkendes vedtægtsforslaget, så skal der vælges mindst to suppleanter.

 

Thor og Birgitte.

Suppleanter er velkomne til at følge med ved at deltage i bestyrelsesmøderne, men de har ingen bestyrelsespligter.

9.   Valg af to revisorer og én suppleant
Revisorers valgperiode er 1 år.
På seneste generalforsamling blev valgt:
Ole Jensen, Næsby Vrå og
Torben Steffensen, Næsby Vrå.
Som suppleant blev valgt:
Jesper Gersholm, Næsby.

Ole og Torben blev genvalgt som revisorer.

Jesper genvalgt som revisor-suppleant.

 

10.        Eventuelt

Hilsen fra Anne-Marie. Hendes forslag drøftes på kommende bestyrelsesmøde.

     

 

 

Beretning

Ordinær generalforsamling torsdag den 17. maj 2018

 

Beretningen har jeg valgt at inddele i 6 dele:

1.   Bestyrelsen

2.   Aktiviteter som bylauget står for

3.   Aktiviteter som andre står for

4.   Udviklingsopgaver

5.   Dialog med medlemmerne

6.   Taksigelser

 

1. Bestyrelsen

 

Efter generalforsamlingen den 19. maj 2017 konstituerede bestyrelsen sig sådan:

 

 • ·       Oldermand, Frank Hagerup Rasmussen, Næsbyvej 18
 • ·       Viceoldermand, Lone Laursen, Kornvænget 8
  Kasserer, Allan Johansen, Næsbyvej 38
 • ·       Sekretær, Jytte Møller, Næsbyvej 47

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

 • ·       Agnete Knudsen, Skovhusvej 2
 • ·       Henrik Bisp, Næsbyvej 40
 • ·       Henrik Heyckendorff Larsen,
  Næsbyvej 35A

 

Suppleanter:

 • Thor Temte, Skelbyvej 137
 • Bjarne Røikum, Skelbyvej 139
 • Poul Sølyst, Lenegårdsvej 5

 

 

Bestyrelsen har holdt 5 møder:

6/6, 9/8, 26/9, 13/3 og 10/4

De to første her i Næshuset, de resterende holdt vi hos Lone, Allan og Jytte.

Suppleanterne har været inviteret med til alle møder. Der er ikke mødepligt. Skulle det komme til afstemning, så har suppleanter ikke stemmeret.

Faktisk en god ordning – synes vi.

 

Agnete har vi jo ikke iblandt os længere.

Fredag den 22. september 2017 døde hun. Lørdag den 30. september 2017 blev hun bisat fra Næsby Kirke.

For pokker, hvor vi dog savner hende. Hendes aktive medvirken i at have et aktivt lokalsamfund, herunder i Bylaugsregi, kan ikke påskønnes nok.

Jeg vil godt bede jer om – med mig – at mindes Agnete ved tid til lidt eftertanker.

Tak!

Poul Sølyst trådte ind i bestyrelsen på Agnetes plads.

 

 

2. Aktiviteter som bylauget står for

 

 • Næsby Anlæg
  En relativ stor del af bestyrelsens tid går med drift og vedligeholdelse af Næsby Anlæg, herunder Næshuset.
  Faktisk er der ikke en opgave, som er forbeholdt bestyrelsen.
  Vi annoncerer om det i Næsby-Nyt og på hjemmesiden samt Facebook.
  Der kommer ganske få menige medlemmer.

  Bestyrelsen vil gerne have mange flere til at interessere sig for Anlæggets ve og vel.
  Vi skal nytænke, hvordan vi får fat i de interesserede.
  Det vil vi bl.a. gøre med nye vedtægter.
 • Grillaftner i Næshuset
  1. tirsdag i hver måned (sommeren):
  Hyggelige og uformelle aftener, hvor løst og fast blev drøftet.
  Grillaftnerne er kommet for at blive – et brand for Bylauget!
  Vi forsøgte os med at køre igennem hele vinteren. Det gør vi vist ikke næste vinter.
 • Sankt Hans fest den 23. juni
  Båltaler var Carsten Rasmussen, borgmester.
  Som vanligt et godt og hyggeligt arrangement.
 • Lokalrådet kom på besøg den 5. september 2017
  Vi havde et meget godt møde.
  Der var et fint fremmøde, hvor mange tanker og idéer kom frem.
  Bylauget og Lokalrådet kan i forening få meget til at ske. Det er blot op til os selv.
 • 100 års fødselsdag for maleren Alfred I Jensen
  Efter initiativ fra Vindheimar medvirkede Bylauget ved markeringen af Alfreds 100 års dag. Det foregik på to arrangementer i Salen, på Kroen i Glumsø.
  Det var den 18/9 og den 23/9.

 • Høstfest den 27. oktober hos Ib og Annette.
  Det blev en hyggelig og fin fest med god opbakning. Tak til Ib og Annette for at lægge lokale til.
  Vi var dog for få. Måske holder vi det for sent?
 • Juletræet tændtes den 3. december
  En hyggelig tradition. Julens komme blev markeret ved, at vor lyskæde blev sat op i grantræet.
  Det var 3. gang det af Birgit donerede Korea-grantræ fik julelys på.

  Forud lå en dialog med NK Forsyning om igen at få strøm i stikkontakten. Det lykkedes – få dage før.

 

3. Aktiviteter med andre initiativtagere:

 • Hundetræf i Næsby Anlæg
  Siden den 2. august 2015 har hunde-folket holdt træf den første søndag i hver måned. Marianne og Birgit har taget initiativ til hundetræffet.
  Det er blevet en stor succes. Noget som er kommet for at blive.

  Et meget godt initiativ.
  Bestyrelsen er åbne overfor andre initiativer til aktiviteter med Næsby Anlæg som udgangspunkt. Kun fantasien sætter grænser.
 • Næsby Bylaugs Venner
  Kamma og Albert, der er flyttet til storbyen Glumsø, har taget initiativ til en sådan forening for tidligere Næsbyboere. Det skete den 19. maj 2016.
  Formålet er at fremme disses deltagelse i bylaugets arrangementer.
  Venne-foreningen har været godt repræsenteret ved de forskellige aktiviteter i sæsonen.

 

4. Udviklingsopgaver

 

 • Temamøder i Fritidsudvalgets regi
  Tre gange hvert halvår inviteres de mange foreninger i Kommunen til temamøder om specifikke emner.
  Senest deltogHenrik B og undertegnede i et møde om fundraising. Det giver meget god inspiration for bestyrelsen at deltage i relevante møder.
 • Projekt Ren Natur
  Bestyrelsen blev tidligere i år kontaktet af ”Hold Danmark Ren”, som i samarbejde med bl.a. vor kommune ville gennemføre projekter for ren natur i lokalområder som vores.
  Bestyrelsen var positiv overfor at medvirke i projektet.
  Indsamlingsdagen blev sat til den 13. maj 2018 – i søndags.
  Vi var 13 personer, som deltog. Allan Johansen er tovholder for vor indsats. Projektet er naturligvis ikke evalueret endnu. Bylauget er stillet penge i udsigt for vor medvirken.
  Måske bliver det en tilbagevendende indsats.
 • Kommunens Belysningsplan i høring
  Kommunen har sendt planen i høring hos bl.a. Bylauget.
  Bestyrelsen vil svare, at den nuværende vejbelysning i Næsby ønskes videreudviklet, så lamperne kun lyser med fuld styrke når der er brug for det. Måske med en slags bevægelsessensorer.
  Kommunen modtager vort svar den 31. maj 2018.
 • Flere opgaver ligger og venter
  Bestyrelsen har en liste med opgaver, der ikke er prioriteret.
  Måske kommer noget med i næste sæson.

 

 

5. Dialog med medlemmerne – borgerne i sognet

 

Bylauget har disse kommunikationskanaler:

 • NÆSBY-NYT
 • ·       Opslagstavlen i Anlægget
 • En Facebook-side
 • www.naesby-bylaug.dk
 • Plakat-tavle

 

 • NÆSBY-NYT (Frank)
  3 gange er det udkommet siden sidste generalforsamling: juni, oktober og april.
  Det blev omdelt til alle husstande i sognet – 170 sådan ca.
 • Opslagstavlen i Anlægget (Frank)
  Trænger til udskiftning.Heri sættes:

o   Velkomst

o   En kort historie om Bylauget

o   Oversigt over bestyrelsen

o   Aktivitetskalender

 

 • En Facebook-side (Lone)
  Der sættes små nyheder – med link til detaljer på hjemmesiden.
 • www.naesby-bylaug.dk (Frank)
  Gennem 123hjemmeside.dk
  Abonnementet løber frem til udgangen af marts 2019.
  Siden fungerer som et supplement til NÆSBY-NYT. Artikler supplereres med flere ord og fotos på hjemmesiden.
  Vi har mulighed for at komme med under Mærk Næstved – domænet.
  Det vil i givet fald blive i samarbejde med Lokalrådet.
 • Plakat-tavle (Lone og Frank)
  Få dage før et arrangement sætter vi tavlen ud langs Næsbyvej.
  Forbipasserende vil blive gjort opmærksom på arrangementet.

 

 

6. Taksigelser

 

1.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen og suppleanter for samarbejdet siden sidste generalforsamling. Gode/konstruktive/hyggelige møder og aktiviteter.

En særlig tak til Henrik HL og Poul, som begge har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.

Henrik du har været et godt medlem af bestyrelsen – næsten siden du flyttede til byen. Tak for, at du fortsat vil yde en indsats for Bylauget - udenfor bestyrelsen.

Poul tak for, at du trådte ind i bestyrelsen da Agnete døde. Du har takket nej til at fortsætte i bestyrelsen af personlige grunde. Jeg formoder dog, at du gerne yder andre indsatser for Bylauget – udenfor bestyrelsen.

 

2.Tak til Marianne og Birgit for jeres fortsatte hundetræf.

3.

Tak til Birgit for, at du læser korrektur af mine bylaugs-udgydelser.

 

5.

Tak til Annette og Ib for at lægge lokale til Høstfesten i oktober, og for tilsagn om fortsat at benytte jeres lokale i andre sammenhænge.

 

6.
Tak til Kommunen – for fortsat at kontakte os i forskellige sammenhænge.

Bl.a. i projektet for Ren Natur.

 

 

Jeg vil slutte min beretning med at bede jer alle – rejse jer – og udbringe et leve for Næsby Bylaug. 3 folddigt og suset fra åen.

 

Frank Hagerup Rasmussen

Oldermand, 2017-2018